Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet

Az egyre több tudományterület szoros együttműködését igénylő kutatás és oktatás további integrálása eredményeként 2007. január 1-jén megalakult a Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Nagy János egyetemi tanár vezetésével. Az Intézet a korábban önállóan működő Földhasznosítási, illetve Géptani Tanszékeket foglalja magában, valamint az újonnan létrejött Terület- és Régiófejlesztési Tanszéket.

Az Intézet egyik részét alkotó Földhasznosítási Tanszéken belül a földműveléstan oktatásának történeti előzményei az 1868 októberében Debrecen–Pallagon megnyílt Országos Felsőbb Gazdasági Tanintézetig nyúlnak vissza. A Talajismeret és rétműveléstantárgyat olyan kiemelkedő személyiségek oktatták, mint Deininger Imre, valamint Kerpely Kálmán, aki a nedvességmegőrző talajművelési módszerek első hazai kidolgozója (1910), a gazdálkodás megújításának szószólója volt. A többször is nevet változtató intézetben a földműveléstan mindig is az oktatott tárgyak között szerepelt. Előadásokat olyan neves előadók tartották, mint Hauser János, Soltész Sándor, Dezső György, id. Manninger Gusztáv Adolf.

A nyolcvanas–kilencvenes években a földműveléstani csoportot Dezső János, Nagy János, Huzsvai László és meghívott előadóként Nyiri László alkotta. Újabb jelentős változást hozott 1998. Ekkor alakult meg Nagy János vezetésével az MTA-DE Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport, amely – az MTA Regionális Kutató Központjával és annak debreceni osztályával (vezetője Baranyi Béla tudományos tanácsadó) való példaértékűegyüttműködése eredményeként – az észak-alföldi régió területfejlesztési központjává vált. A kutatócsoport előhírnökét jelentette az önálló tanszék létrejöttének.

Az egyetemi integráció keretében tervezési, gazdálkodási egységként 2000-ben alakult a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centruma, és ekkor nyílt lehetőség a Növénytermesztéstani Tanszékkel való szoros együttműködés mellett az önálló Földműveléstani Tanszék megalapítására. A tanszék három önálló szakterület köré szerveződött, melyek mind a mai napig megmaradtak. Az első: a hagyományos földművelés, ezen belül is kiemelt területként szerepel a talajművelés és talajvédelem, a második: a kvantitatív agroökológia és ennek modellezése, a harmadik a területfejlesztés.

Az Agrár-Műszaki Tanszék 2006-ban jött létre. A gépesítési ismeretek oktatása a felsőfokú tanintézet megalakulásakor fontos hangsúlyt kapott. Már 1868-tól alapstúdiumként általános géptant, szakstúdiumként gazdasági gép- és eszköztant és segédtudományként gazdasági építészetet oktattak. 1869-ben gépkiállítást, kaszálási és aratási versenyt rendeztek. 1870-től az öt tanszék egyike a technika tanszék volt. 1871-ben a tangazdaságban gépkísérleti állomást hoztak létre. A tanszék nemzetközileg is elismert személyisége volt ifj. Sporzon Pál, aki az 1900-as Párizsi Nemzetközi Kiállításon fűkasza fejlesztéséért aranyérmet kapott. A tanszék további kiemelkedő egyénisége volt Göllner János és Erdei János. 1953-ban a Műszaki Tanszék keretében indult meg újra a gépesítés oktatása. A tanszék emellett oktatta a matematika, fizika, kultúrtechnika, építészet tárgyakat is. 1959-ben jött létre a Géptani Tanszék, amely azonban még ellátta a kultúrtechnika körébe tartozó tárgyak oktatását is. A tanszék végleges szervezeti kialakulása 1966-ban következett be, amikor a kultúrtechnika tárgyak kiváltak a Géptani Tanszék oktatásából és önálló Kultúrtechnikai Tanszék létesült. 1999-től a Géptani Tanszék keretébe került a fizika és az agrometeorológia tárgyak oktatása és az Agrometeorológiai obszervatórium.

  Terület- és Régiófejlesztési Tanszék 2010-ben alakult Baranyi Béla egyetemi tanár irányításával, azzal a céllal, hogy a leendő mérnökök megismerjék az európai és magyar mezőgazdaság fejlődéstörténetét, és tájékozottak legyenek az általános európai integrációs folyamatok múltjáról és jelenéről, valamint az európai uniós támogatási (strukturális) politikáról, különös tekintettel a Közös Agrárpolitika (KAP) alapelveire és hazai gyakorlatára.

 

Oktató munka

A tanszék a klasszikus földműveléstan oktatásában a talaj termékenységének megóvásával, javításával kapcsolatos ismeretek elsajátítását és azok szakszerű alkalmazását tűzte ki céljául. Az oktatás keretében a hallgatók megismerkednek a földműveléstani beavatkozások természeti, környezeti, anyag-, energia- és időigényének elemzésével, valamint a beavatkozásokkal kapcsolatban végbemenő, egyrészt a talajra, másrészt a tágabb környezetre kiható fizikai, kémiai és biológiai folyamatokkal, korszerű talajművelési ismereteket nyújtva a hallgatóknak, és biztosítva a környezet- és talajvédelemhez szükséges gyakorlati készségek megszerzését.

2000-től az oktatási reform keretében a tanszék a kor megváltozott igényeinek megfelelően új tantárgyakat indított. Számítógépes modellezés, Földhasználat, Tájgazdálkodás, Kísérletek tervezése és értékelése, Mezőgazdasági döntéstámogató rendszerek, Földműveléstan és területfejlesztés, Földhasználat, területi tervezés, Természetvédelmi földhasználat és Alternatív talajhasználat tárgyak, melyeket a BSc, valamint az MSc hallgatóknak oktatunk.

Az Intézet oktatási tevékenységi köre tovább bővült, az Agrofizika, Agrometeorológia, Klimatológia, Elektortechnika, Áruismeret, Műszaki alapismeretek, Műszaki és élelmiszeripari alapismeretek, Agrárfejlődés története, Szociálpolitika, EU ismeretek, Település-gazdálkodási ismeretek, valamint Területfejlesztés tárgyak oktatásával.

1999-ben a megalakult Interdiszciplináris Agrár- és Természettudományok Doktori Iskolában, majd Kerpely Kálmán néven regionális tudományokban és újabb öt évre növénytermesztési és kertészeti tudományok területére akkreditált (MAB 2009. október 2.) Doktori iskolában az intézet több oktatója és kutatója alapító tagként tevékenykedik.

Fontosabb kutatási területek

A Debreceni Egyetem Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet kutatásai olyan összetett tudományos projekteket képviselnek, amelyekben a növénytermesztésben ható ökológiai, biológiai és agronómiai tényezők hatásainak, kölcsönhatásainak feltárása, számszerűsítése és a növényállományokat érő stresszfaktorok alaptudományi vizsgálata a legfontosabb cél és feladat.

A több évtizedes Európában egyedülálló tartamkísérletek teszik lehetővé a kutatás folyamatosságát, az ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodó növénytermesztési technológiák fejlesztését és gyakorlati alkalmazását.

Az Intézet kiemelkedő eredményeket ért el a korszerű földhasználat fejlesztésében, a szántóföldi talajhasználat és a talajállapot közötti összefüggések feltárásában, a hagyományos a talajkímélő és költségtakarékos termesztéstechnológiák kidolgozásában, a talaj termékenységének megőrzésében, illetve javításában, a talajdegradációs folyamatok megakadályozásában. Jelentős eredményeket mutatott fel a különböző genotípusú fajták klímaérzékenység és termőhelyi feltételekhez való alkalmazkodó képesség fiziológiai hátterének megismerésében, a szántóföldi növények fotoszintézis teljesítményében fellépő változások meghatározásában, a növények vízfogyasztásának számszerűsítésében, a kritikus időszakok meghatározásában, az aszály előrejelzésében, a növény-talaj-atmoszféra rendszerben végbemenő folyamatok leírásában, a számítógépes agroökológia modellek fejlesztésében.

Az Intézet nagy figyelmet fordít a megújuló erőforrások - első sorban nap és szél energia -  felhasználásának kutatására. Akutatásának profilja tovább bővült az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régiók, megyék stratégiai fejlesztésének tudományos megalapozásával. Az elemzések kiterjednek az ipar, a mezőgazdaság, közlekedés, településhálózat, demográfiai viszonyok, egészségügyi, szociális ellátás és az oktatás területeire.

Az Intézet oktatói és kutatói sikeresen vesznek részt hazai és nemzetközi pályázatokban, amelyet az utóbbi években elnyert számos pályázat (NKFP, GVOP, Baross Gábor program, TAMOP, FP7, Strukturális Alapok, Climate KIC) is bizonyít.

Az Intézet nagy hangsúlyt fektet a vállalkozásokkal való együttműködésre, amely elősegíti a kutató-fejlesztő munka eredményeinek gyakorlati felhasználását.

nagyjanos  Dr. Nagy János, DSc
egyetemi tanár, intézetigazgató

nagyjanos@agr.unideb.hu

 harsanyiendre Dr. Harsányi Endre, PhD
egyetemi docens, tanszékvezető

harsanyie@agr.unideb.hu

 rátonyi tamás Dr. Rátonyi Tamás, PhD
egyetemi docens, mb.tanszékvezető

ratonyi@agr.unideb.hu

Dr. Nagy János
egyetemi tanár, intézetigazgató
Elérhetőség: E ép. I.em.11/a
Telefon: 52/508-310
Fax: 52/508-460
E-mail: nagyjanos@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Balla Zoltán
tudományos segédmunkatárs
Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail: ballazoltan@agr.unideb.hu

Csatári Nándor
tudományos segédmunkatárs
Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail: csatarin@agr.unideb.hu

Dr. Dobos Attila Csaba
tudományos főmunkatárs
Elérhetőség: Magház 3. emelet "308"
Telefon: 52/508-503
Fax: 52/508-460
E-mail: dobosa@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Dorogi Zsuzsanna
ügyviteli alkalmazott
Elérhetőség: E ép. I. em. 11.
Telefon: 52/508-394
Fax: 52/508-460
E-mail: dorogizs@agr.unideb.hu

Dr. Hagymássy Zoltán
egyetemi docens
Elérhetőség: E ép. fsz. 5.
Telefon: 52/508-337
Fax: 52/508-460
E-mail: hagymassy@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Dr. Harsányi Endre
egyetemi docens, tanszékvezető
Elérhetőség: E ép. fsz. 4.
Telefon: 52/508-352
Fax: 52/508-352
E-mail: harsanyie@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Horváth Péter
PhD hallgató
Elérhetőség: E ép. II. em. 21.
Telefon: 52/508-327
Fax: 52/508-460
E-mail: horvath.peter@agr.unideb.hu

Kith Károly
PhD hallgató
Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail: kithkaroly@agr.unideb.hu

Nagy Orsolya
PhD hallgató
Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail: nagy.orsolya@agr.unideb.hu

Ragán Péter
doktorjelölt
Elérhetőség: E ép. I. em. 13.
Telefon: 52/508-530
Fax: 52/508-460
E-mail: ragan@agr.unideb.hu

Dr. Rátonyi Tamás
egyetemi docens, mb. tanszékvezető
Elérhetőség: E ép. fsz. 3.
Telefon: 52/508-534
Fax: 52/508-460
E-mail: ratonyi@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Dr. Szász Gábor
egyetemi tanár
Elérhetőség: E ép. fsz. 1/a.
Telefon: 52/508-488
Fax: 52/508-460
E-mail: gszasz@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Széles Sándorné
ügyvivő szakértő
Elérhetőség: E ép. I. em. 12.
Telefon: 52/508-392
Fax: 52/508-460
E-mail: szelesne@agr.unideb.hu

Dr. Széles Adrienn
egyetemi adjunktus
Elérhetőség: E ép. I. 13.
Telefon: 52/508-045
Fax: 52/508-460
E-mail: szelesa@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Dr. Vántus András
egyetemi adjunktus
Elérhetőség: E ép. fsz. 6.
Telefon: 52/508-043
Fax: 52/508-460
E-mail: vantus@agr.unideb.hu
Önéletrajz megtekintése

Tamás András
PhD hallgató
Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail: tamas.andras@agr.unideb.hu

Tóth Imre
műhelyvezető
Elérhetőség: gyakorlati oktat "Géptani csoport"
Telefon: 52/508-445
Fax: 52/508-315
E-mail: tothi@agr.unideb.hu

Dr. Nagy János

egyetemi tanár, intézetigazgató

Elérhetőség: E ép. I.em.11/a

Telefon: 52/508-310

Fax: 52/508-460
E-mail:
nagyjanos@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Balla Zoltán

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049

Fax: 52/508-460
E-mail:
ballazoltan@agr.unideb.hu

Csatári Nándor

tudományos segédmunkatárs

Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049

Fax: 52/508-460
E-mail:
csatarin@agr.unideb.hu

Dr. Dobos Attila Csaba

tudományos főmunkatárs

Elérhetőség: Magház 3. emelet "308"
Telefon: 52/508-503
Fax: 52/508-460
E-mail:
dobosa@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Dorogi Zsuzsanna

ügyviteli alkalmazott

Elérhetőség: E ép. I. em. 11.
Telefon: 52/508-394
Fax: 52/508-460
E-mail:
dorogizs@agr.unideb.hu

Dr. Hagymássy Zoltán

egyetemi docens

Elérhetőség: E ép. fsz. 5.

Telefon: 52/508-337

Fax: 52/508-460
E-mail:
hagymassy@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése


Dr. Harsányi Endre

egyetemi docens, tanszékvezető

Elérhetőség: E ép. fsz. 4.

Telefon: 52/508-352

Fax: 52/508-352
E-mail:
harsanyie@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Horváth Péter

PhD hallgató

Elérhetőség: E ép. II. em. 21.
Telefon: 52/508-327

Fax: 52/508-460
E-mail:
horvath.peter@agr.unideb.hu

Kith Károly

PhD hallgató

Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail:
kithkaroly@agr.unideb.hu

Nagy Orsolya

PhD hallgató

Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049
Fax: 52/508-460
E-mail:
nagy.orsolya@agr.unideb.hu

Ragán Péter

doktorjelölt

Elérhetőség: E ép. I. em. 13.
Telefon: 52/508-530

Fax: 52/508-460
E-mail:
ragan@agr.unideb.hu

Dr. Rátonyi Tamás

egyetemi docens, mb. tanszékvezető

Elérhetőség: E ép. fsz. 3.

Telefon: 52/508-534

Fax: 52/508-460
E-mail:
ratonyi@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése


Dr. Szász Gábor

egyetemi tanár

Elérhetőség: E ép. fsz. 1/a.

Telefon: 52/508-488

Fax: 52/508-460
E-mail:
gszasz@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Széles Sándorné

ügyvivő szakértő

Elérhetőség: E ép. I. em. 12.
Telefon: 52/508-392
Fax: 52/508-460
E-mail:
szelesne@agr.unideb.hu

Dr. Széles Adrienn

egyetemi adjunktus

Elérhetőség: E ép. I. 13.

Telefon: 52/508-045

Fax: 52/508-460
E-mail:
szelesa@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Dr. Vántus András

egyetemi adjunktus

Elérhetőség: E ép. fsz. 6.

Telefon: 52/508-043

Fax: 52/508-460
E-mail:
vantus@agr.unideb.hu

Önéletrajz megtekintése

Tamás András

PhD hallgató

Elérhetőség: E ép. II. em. 23.
Telefon: 52/508-049

Fax: 52/508-460
E-mail:
tamas.andras@agr.unideb.hu

Tóth Imre

műhelyvezető

Elérhetőség:

gyakorlati oktat "Géptani csoport"

Telefon: 52/508-445

Fax: 52/508-315
E-mail:
tothi@agr.unideb.hu

-         A talajművelés, az öntözés, a műtrágyázás, a növényszám és az időjárási tényezők értékelése a növénytermesztésben,

-         Környezetkímélő hatékony és alkalmazkodó termesztés-technológiák kidolgozása,

-         Szervesanyag-gazdálkodás fejlesztése,

-         Növénytermesztési tényezők kölcsönhatás vizsgálata,

-         Fajtaspecifikus termesztéstechnológiák kidolgozása,

-         Kukorica hibridek tőszám, öntözővíz- és műtrágyareakciójának, valamint természetes tápanyaghasznosító képességük vizsgálata,

-         Hagyományos és talajkímélő talajművelési módok talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése,

-         A kukorica széles körű, újszerű ipari, energetikai felhasználásának kutatása.

-         A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel,

-         Információs rendszerek alkalmazása a mezőgazdaságban,

-         Precíziós mezőgazdaság,

-         A talaj-növény-atmoszféra rendszer törvényszerűségeit leíró szimulációs modellek megbízhatóságának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletek adatbázisán,

-         Környezetkímélő, csökkentett menetszámú termesztési technológiák vizsgálata,

-         Növénytermesztési modellek, döntés-előkészítő rendszerek (DSSAT Decission Support System for Agrotechnology Transfer) hazai adaptálása és alkalmazása az oktatásban és kutatásban és a továbbfejlesztés lehetőségeinek feltárása,

-         Korszerű kísérlettervezési eljárások és az összefüggések tisztázására szolgáló legmodernebb biometriai módszerek validálása a földművelési kutatások sajátosságainak figyelembe vételével,

-         A talaj-növény-atmoszféra modellek algoritmusának fejlesztése,

-         Az öntözés vállalati szintű elemzése és öntözési rendszer fejlesztése az Észak-alföldi Régióban,

-         Kukoricacsíra-olaj bázisú funkcionális élelmiszer létrehozása, alapanyag és technológia optimalizálással,

-         Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása,

-         A mezőgazdasági jellegű foglalkoztatás növelésének lehetőségei a vidéki lakosság körében,

-         A foglalkoztatás új formái a vidéki közösségek jólét-teremtő képességének fejlesztéséhez,

-         Növényvédőszer-használat és kockázatcsökkentés az integrált növényvédelmet alkalmazó európai gazdálkodási rendszerekben,

-         A bio-megújuló energiaforrások termelésbe és alkalmazásba integrálásának lehetőségeinek feltárása,

-         A biogáz előállítási folyamatokat optimalizálása, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentse, a legjobb elérhető módszereket alkalmazva.

-         OTKA, T029276, 1999–2002. A növénytermesztési tényezők kölcsönhatásainak értékelése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OTKA, T031989, 2000–2003. A tápanyagellátás és a vízgazdálkodás kölcsönhatásainak értékelése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, OMFB 02203/99., 2000–2002. Csökkentett menetszámú termesztési technológiák fejlesztése az EU-s versenyképesség növelése érdekében, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, OMFB 01369/2000., 2000–2002. Regionális tudásközpont kialakítása a természeti erőforrások fenntartható fejlesztésére, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, FKFP/0253., 2000–2002. A környezetkímélő, fenntartható földhasználat régióspecifikus módszereinek feltárása tartamkísérletek adatbázisán, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 1999–2000. Lakóhely és termőhely biztonság növelése belvízveszélyeztetett területeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         KAC, 2000. Környezetkímélő, anyag- és energiatakarékos talajhasználati rendszerek Magyarországon, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 55162/00, 2000. A biológiai alapok megőrzését, fenntartását és fejlesztését segítő támogatáshoz, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 70.784/2000., 2000. Korszerű öntözéses termesztéstechnológia fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, KF-159/1/00, 2000. A földhasználat és talajokat érő káros folyamatok összefüggéseinek tudományos elemzése és módszerei az észak-alföldi régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, INF-32/00, 2002. A versenyképes mezőgazdasági földhasználat tudományos megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, KF-100/1. 2001–2002. A talajokat érő káros folyamatok hatásainak elemzése, a talajvédelem megalapozása nagyfelbontású talajtérképek alapján az Észak Alföldi Régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, D-104/2001., 2001–2002. Korszerű hibridspecifikus termesztéstechnológia fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 39.348/2001, 2001–2002. Mezőgazdasági területekbe ékelődő tájsebek, művelés alól kivett területek rehabilitációjának módszertani megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 39.349/2001, 2001–2002. Talajjavítási beavatkozások tervezése nagyfelbontású talajtérképek alapján a Tiszántúlon, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 31.508/2002. 2002–2003. A hazai nemesítésű kukorica hibridek vizsgálata multifaktoriális tartamkísérletben, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 14.846/2002. 2002–2003. A humusz vagyon felmérési módszerének kidolgozása a talajvédelem hosszú távú elősegítésére, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 14.478/2002. 2002–2003. Eróziós veszélyeztetettség meghatározása Észak-magyarországi lejtő területeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, 00294/2001. 2001–2004. Precíziós mezőgazdaság, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, 136/2002. 2002–2005. Kukoricahibridek adaptációs képességének és termésbiztonságának javítása (Kukoricakonzorcium), konzorciumvezető: Dr. Nagy János DSc

-         OTKA, T042929. 2003–2006. Hagyományos és a talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

-         OTKA, T 042749, 2003–2006. „A monokultúra és a vetésváltás hatásának vizsgálata a kukoricatermesztésben, témavezető: Dr. Huzsvai László PhD

-         Phare CBC, HU0008-02-01-0005, 2002–2004. Hatékony vagyongazdálkodás a régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, FKFP-0005/2002. 2002–2004. Multidiszciplináris agrártudományok Doktori Iskola

-         FVM, 98857/18/2003 2004. Kistájakra alapozott agrárstruktúra váltást megalapozó információs rendszer kialakítása az Észak-alföldi régióban, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 32.036/2003, 2003. Üzemi agrár-információs rendszer kialakítása környezetkímélő termesztéstechnológiák megalapozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         FVM, 43519/2004. 2004–2006. Térinformatikai alapú térképezési módszerek kidolgozása a humuszkészlet térségi meghatározásához eltérő adottságú mintaterületeken, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OTKA, F 047344, 2004–2007. „Talajművelési eljárások hatása a talaj víz- és nitrogénforgalmára, témavezető: Dr. Megyes Attila

-         OTKA, F026520, 1998–2001. Talajművelési módok hatása a talaj fizikai tulajdonságaira és a kukorica termésére, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

-         OTKA, F029851, 1999–2002. Víz és oldott anyagok mozgása a talaj makropórusaiban, témavezető: Dr. Rátonyi Tamás PhD

-         Phare, HU 2002/000-627-02-012. 2003–2004. Regionális vállalkozás-támogatási központ, témavezetők: Dr. Rátonyi Tamás PhD, Dr. Andrew Fieldsend PhD

-         OTKA, TS 049875, Doktori Iskola, 2005–2007. Methodical support of sustainable and precision agricultural systems (Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása), témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         GVOP-3.1.1.-2004-05-0184/3.0, 2005–2007. Agrár-környezetgazdálkodási geo-információs szaktanácsadás, témavezető: Dr. Dobos Attila PhD

-         GVOP-3.1.1.-2004-05-0220/3.0, 2005–2008. Biogáztelepen képződő fermentált hígtrágyára alapozott tápanyaggazdálkodási és környezetvédelmi ellenőrzési rendszer kidolgozása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, 00063/2004, 2005–2008. A csonthéjas gyümölcstermesztési vertikum gazdasági és egészségmegőrző célú fejlesztése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         OM, 00077/2004, 2005–2008. Biohajtóanyag ipari mértékű előállításának kidolgozása és környezetvédelmi célú felhasználásának megszervezése, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         NKTH-OM-00210/2008, 2009–2012. A minőségi termelés és termésbiztonság növelése korszerű vízgazdálkodással és öntözéssel, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

-         Magyar Fejlesztési Bank Rt. 2005. „Energiatermelés faültetvényekből származó megújuló energiából” témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         RuralJobs, 211605 Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma és a Writtle College, témavezető: Dr. Nagy János DSc – Dr. Andrew Fieldsend PhD

-         Baross Gábor, 2008–2010. Emberi erőforrások fejlesztése, hatásnövelése (bio)energia mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés keretében

-         Baross Gábor, OMFB-00820/2009., 2009–2010. Az öntözés vállalati szintű elemzése és öntözési rendszer fejlesztése az Észak-alföldi Régióban, projektvezető: Dr. Megyes Attila PhD

-         Baross Gábor, OMFB-010050/2009., 2009–2010. Kukoricacsíra-olaj bázisú funkcionális élelmiszer létrehozása, alapanyag és technológia optimalizálással, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

-         „FP7-REGPOT-2010-1” – Proposal N 264123-UD_AGR_REPO, 2011–2013. Improving research potential of the Institution for Land Utilization, Technology and Regional Development ont he field GIS, precision agriculture, land use and regional development, projektvezető: Dr. Nagy János DSc

-         FP7-KBBE-2010-4/265865, 2011–2014. Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management, projektvezető: Dr. Holb Imre DSc, témavezető: Dr. Nagy János DSc 

-         Strukturális Alapok, RO 4 RURAL BIZ, POSDRU/83/5.2/S/47717, 20102012. Initiatives for Sustainable Rural Development, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, 2010–2012. Növényi stresszfaktorok hatásainak és kölcsönhatásainak meghatározása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024, 20112013. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         Climate KIC –EIT, 2012. Új alternatív biogáz előállítási módok kutatása, témavezető: Dr. Nagy János DSc

-         Climate KIC, ADMIT BIORENEWABLES PATHFINDER, 2012. témavezető: Dr. Nagy János DSc

Nemzetközi kapcsolatok

 • Aradi Egyetem, Románia
 • Brisbane Egyetem, Ausztrália
 • California Egyetem, Amerikai Egyesült Államok
 • Economic Modelling based on 4M, ESA Koppenhaga, Dánia
 • Európai Bizottság, Agrár és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Belgium
 • Európai Modellezési Workshop Velence, Olaszország
 • FAO, Róma, Olaszország
 • Gent Egyetem, Belgium
 • Glasgow, Skócia
 • Hawaii Egyetem, Amerikai Egyesült Államok
 • IARC Rothamsted, Nagy-Britannia
 • Lyoni- és Nice-i Egyetem, Franciaország
 • Müncheni Egyetem, Németország
 • Nagyváradi Egyetem, Románia
 • McGill Egyetem, Kanada
 • Odense Egyetem, Dánia
 • Padova Egyetem, Olaszország
 • Pulawy Egyetem, Lengyelország
 • Reading Egyetem, Nagy-Britannia
 • Sao Pauloi Egyetem, Brazília
 • Szentpétervári Egyetem, Oroszország
 • Udine Regionális Kutató Központ, Olaszország
 • Ukrán Mezőgazdasági Akadémia, Ukrajna
 • University of the Westenc, Dél-Afrika